Niemieckie-prawo-handlowe

adwokat w berlinie

adwokaci w niemczech

niemiecka kancelaria prawna,

Kancelarie w Polsce i za granicą

Rechtsanwalt Andreas Martin

Kancelaria Szczecin

ul. Grodzka 20/6

70-560 Szczecin

tel.:  91 814 25 03

albo 91 814 25 00

albo: 91 885 80 14

fax  91 814 25 04

e-mail: polska@anwalt-martin.de

Kancelarie w Niemczech

Kancelaria Prawna w Löcknitz

Chausseestr. 79
D-17321 Löcknitz

Tel. +49 39754 52884
Fax. +49 39754 52885   

e-mail: info@anwalt-martin.de
 

Kancelaria Prawna w Berlinie

Marzahner Promenade 22
12679 Berlin


Tel.: +49 30 74 92 1655
Fax: +49 30 74 92 3818
e-mail: info@anwalt-martin.de

Steuernummer: 074/247/02409
 

Kancelaria w Polsce

 Kancelaria w Szczecinie

ul. Grodzka 20/6
PL-70-560 Szczecin

Tel. 918142503

albo 91 814 25 00

albo 91 885 80 14          .

fax.91 814 25 04  
E-mail: polska@anwalt-martin.de

Niemieckie prawo handlowe

niemieckie prawo handlowe - niemieckie prawo umów  -   międzynarodowe prawo handlowe

Niemiecki kodeks handlowy (HGB)

niemieckie prawo handlowe

Tak samo jak w Polsce jedną z dziedzin prawa w Niemczech jest prawo handlowe. To pojęcie jest niezwykle obszerne. Duża część niemieckiego prawa handlowego znajduje się w niemieckim Kodeksie handlowym. Faktycznie jest to ogólna  część prawa handlowego, które uregulowane jest rownież w innych ustawach.

 

Innymi ważnymi ustawami z zakresu prawa gospodarczego są:

 

- niemiecka ustawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

- niemiecka ustawa o akcjach

- niemiecki Kodeks cywilny (BGB)

- niemiecka ustawa o nieuczciwej konkurencji

- niemiecka ustawa o prawie autorskim

- międzynarodowe prawo prywatne

 

 

Deutsches Handelsrecht

 

Genau wie in Polen gibt es in Deutschland auch ein Handelsrecht. Der Bergriff Handelsrecht ist recht umfassend. Ein Großteil des deutschen Handelsrecht findet man in dem deutschen Handelsgesetzbuch. Faktisch ist dies der allgemeine Teil des Handelsrechts, das auch noch in weiteren Gesetzen geregelt ist.

 

Weitere wichtige Wirtschaftsgesetze sind:

 

das deutsche GmbH-Gesetz

→ das deutsche Aktiengesetz

→ das deutsche BGB

→ das deutsche Gesetz über den unlauteren Wettbewerb

→ das deutsche Urheberrechtsgesetz

→ das internationale Privatrecht

 

Niemieckie prawo handlowe – niemieckie prawo umów

 

Niemieckie prawo handlowe – jak zostalo to już wcześniej wspomniane – jest uregulowane w niemieckim Kodeksie handlowym. Ponadto wiele uregulowan znajduje się w Kodeksie cywilnym (BGB). Należy wspomnieć, iż prawo handlowe w dużej mierze jest prawem dyspozytywnym. Faktycznie oznacza to, iż ramach stosunków umownych, strony mogą być poddane rownież innym, wcześniej ustalonym uregulowaniom. W szczegolności  można uzgodnić – i to rozwiązanie jest zawsze wskazane - prawo jakiego panstwa znajdzie w danym przypadku zastosowanie oraz który Sąd będzie wtedy właściwy. Są to dwa istotne punkty, które powinny zostać jasno uregulowane np. w ogólnych warunkach umów. Jeśli takie uregulowanie nie stanowi elementu zawartej pomiędzy stronami umowy, powstaje nastepnie pytanie, który Sąd i które prawo będą właściwe. Bardzo często znajduje tu zastosowanie tzw. rozporządzenie nr 44/2001 (EUGVO) służące ustaleniu właściwości Sądu.

 

Das deutsche Handelsrecht – das deutsche Vertragsrecht

Das deutsche Handelsrecht ist – wie oben bereits ausgeführt – im deutschen Handelsgesetzbuch geregelt. Darüber hinaus finden sich auch eine Vielzahl von Regelungen im BGB. Wichtig ist, dass dieses Handelsrecht in sehr großen Teile dispositiv ist. Faktisch heißt dies, dass innerhalb von Vertragsbeziehungen die Parteien auch abweichende Reglungen treffen können. Insbesondere ist es möglich – und dies ist auch immer sinnvoll – zu vereinbaren, welches Recht eines welchen Staates Anwendung findet und welches Gericht zuständig ist. Dies sind zwei verschiedene Punkte, die klar in den allgemeinen Geschäftsbedingungen z. B. geregelt werden sollten. Findet man eine solche Regelung nicht als wirksame Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien, dann stellt sich später immer die Frage, welches Gericht und welches Recht Anwendung findet. Sehr häufig ist hier die so genannte Rechtsverordnung 44/2001 (EUGVO) anzuwenden, um das zuständige Gericht zu ermitteln.

 

 

 miedzynarodowe prawo handlowe -  oraz prawo procesowe

 

Niemieckie prawo handlowe zostało silnie uksztaltowane przez międzynarodowe uregulowania. Należy wskazać choćby na to, iż np. właściwosc z umów pomiędzy Niemcami i Polakami w wielu przypadkach jest ustalana na mocy rozporzadzenia 44/2001. To rozporządzenie wskazuje, który sąd – jeśli strony tego nie uzgodniły – będzie właściwy dla sporów. Ponadto są tam również zawarte uregulowania odnośnie wykonywania wyroków. Dalej przy umowach kupna w międzynarodowym zakresie, np. między Niemcami a Polską znajdują się zawsze specjalne unormowania prawa kupna ONZ. Prawo kupna ONZ strony mogą wyłączyć, co też jest bardzo często czynione, ponieważ prawo kupna ONZ nie jest szczególnie poręczne dla późniejszych kwestii spornych.

 

W sprawach przewozowych – wprost przy zleceniach przewozu między niemieckimi i polskimi firmami – znajduje zastosowanie CMR. Należy zauważyć, że CMR zasadniczo jest ostatecznym uregulowaniem. Przy tym bardzo dokładnie należy mieć na uwadze krótkie terminy CMR.

 

Das deutsche Handelsrecht und das internationale Handelsrecht und Prozessrecht

Das deutsche Handelsrecht wird stark von internationalen Regelungen beeinflusst. Es soll nur darauf hingewiesen werden, dass z. B. sich die Zuständigkeit zwischen Verträgen zwischen Deutschen und Polen in vielen Fällen nach der Rechtsverordnung 44/2001 bestimmen. Diese Rechtsverordnung gibt vor, welches Gericht – sofern die Parteien kein Gericht vereinbart haben – für den Streitfall Anwendung findet. Darüber hinaus sind dort auch Regelungen enthalten in Bezug auf die Vollstreckung von Urteilen. Weiter gibt es bei Kaufverträgen im internationalen Bereich, z. B. zwischen Deutschland und Polen immer als Spezialreglung das UN-Kaufrecht. Dieses UN-Kaufrecht können die Parteien aber auch ausschließen, was sehr häufig gemacht wird, da das UN-Kaufrecht nicht besonders handlich ist für spätere Streitfälle.

 

In Transportsachen – gerade bei Transportaufträgen zwischen deutschen und polnischen Firmen – findet das CMR Anwendung. Hier ist zu beachten, dass das CMR grundsätzlich eine abschließende Regelung ist. Die kurzen Fristen des CMR sind hierbei sehr genau zu beachten.

 

Treść niemieckiego kodeksu handlowego

 

Niemiecki kodeks handlowy (HGB) składa się z 5 ksiąg. Pierwsza z ksiąg zajmuje się stanem kupieckim. Zostały w niej zawarte przepisy od definicji kupców po regulacje o rejestrze handlowym, o firmach, prokurze jak i przedstawicielu oraz maklerze handlowym.

 

Druga księga kodeksu handlowego zajmuje sie towarzystwami handlowymi, w szczegolności spółką jawną i spólką cichą. Ważne jest, że regulacje dotyczące spółki z o.o. (GmbH) oraz prawa spółek akcyjnych – inaczej jak w polskim prawie handlowym – nie znajdują się w niemieckim Kodeksie handlowym, ponieważ zostaly uregulowane w ustawach szczególnych (niemieckiej ustawie o spółce z o.o., tj.ustawa o GmbH oraz niemieckiej ustawie o spółkach).

 

Trzecia część niemieckiego kodeksu hadlowego zajmuje się księgami handlowymi, w szczególności księgowością i bilansem.

 

Czwarta część niemieckiego kodeksu handlowego zajmuje się transakcjami handlowymi. Zawarte są w niej przepisy o zakupie handlowym, przedsiębiorstwie komisowym, przewozie, umowie spedycyjnej i umowie składu.

 

Piąta księga niemieckiego kodeksu handlowego traktuje o handlu morskim. Jest to bardzo szczególna materia.

Jeśli potrzebują Panstwo więcej informacji odnośnie prawa ekonomicznego albo niemieckiego prawa handlowego, jestem do Państwa dyspozyjcji.

 

To ma szcczególne znaczenie przy:

 

realizacji umów między niemieckimi i polskimi przedsiębiorstwami

→ zakładaniu firmy w Niemczech, w szczególności GmbH {sp. z o.o.} albo pojedynczej firmy

→ przeprowadzeniu żądań w Niemczech przeciw niemieckim firmom

→ przeprowadzeniu roszczeń (spedycja, transport) po CMR

→ wykonaniu żądań w Niemczech

 

 

Inhalt des deutschen Handelsgesetzbuchs

Das deutsche Handelsgesetzbuch (HGB) enthält insgesamt fünf Bücher. Das erste Buch beschäftigt sich mit dem Handelsstand. Hier sind Regelungen in Bezug auf die Definition von Kaufleuten, Regelungen über das Handelsregister und über Firmen und Prokura sowie über Handelsvertreter und Handelsmakler in Deutschland geregelt.

 

Das zweite Buch des Handelsgesetzbuches beschäftigt sich mit den Handelsgesellschaften, insbesondere mit der offenen Handelsgesellschaft und der stillen Gesellschaft. Wichtig ist, dass Regelungen zur GmbH und zum Aktienrecht – anders als im polnischen Handelsgesetzbuch – sich nicht im deutschen Handelsgesetzbuch befinden, da es hierfür Spezialgesetze gibt (das deutsche GmbH-Gesetze und das deutsche Aktiengesetz).

 

Der dritte Teil des deutschen Handelsgesetzbuchs beschäftigt sich mit Handelsbücher, insbesondere mit der Buchführung und Bilanzierung.

 

Der vierte Teil des deutschen Handelsgesetzbuchs beschäftigt sich mit den Handelsgeschäften. Hier sind allgemeine Vorschriften über den Handelskauf, über das Kommissionsgeschäft, über das Frachtgeschäft, über das Speditionsgeschäft und über das Lagergeschäft geregelt.

 

Das fünfte Buch des deutschen Handelsgesetzbuchs ist das Buch über den Seehandel. Dies ist eine sehr spezielle Materie.

 

Sofern Sie mehr Informationen zum Wirtschaftsrecht oder zum deutschen Handelsrecht benötigen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

 

Dies gilt besonders bei der:

 

→ Vertragsgestaltung zwischen deutschen und polnischen Unternehmen

→ Gründung von Firmen in Deutschland, insbesondere der GmbH oder Einzelfirma

→ Durchsetzung von Forderungen in Deutschland gegen deutsche Firmen

→ Durchsetzung von Ansprüchen (Spedition, Transport) nach dem CMR

→ Vollstreckung von Forderungen in Deutschland

 

 

 

Martin

Rechtsanwalt

 

 

[Start] [Zakres uslug] [prawo gospodarcze] [Niemieckie-prawo-handlowe] [prawo o umowach] [prawo transportowe] [prawo karne] [Wypadek w Niemczech] [Prawo rodzinne] [Prawo pracy] [prawo spadkowe] [Prawo Morskie] [prawo celne] [Prawo Budowlane] [Odszkodowanie] [inkasso] [Kancelaria w Berlinie] [Kancelaria w Szczecinie] [Wspólpracy] [Opublikowanie] [Pytanie] [Wzory] [Oferty pracy] [Kontakt] [Impressum]

Adwokat Niemcy Blog